OM HOROSKOP/ASTROLOGI

______________________________________________________________________

Avsikten med denna text är att du på ett lätt och roligt sätt skall komma i kontakt med
astrologin och förhoppningsvis få ett intresse av, och att tränga djupare in i detta fantastiska ämne.

HOROSKOP ordet horoskop kommer från grekiskan och betyder ”bild av timmen”. Själva
horoskopet är ett diagram (horoskopdiagram eller horoskopcirkel) som visar var planeterna
och några andra ting befinner sig när man föddes. Till planeterna räknas solen, månen,
Merkurius, Venus, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto. Dessutom finns det två viktiga
punkter i horoskopet. Den ena är ascendenten och den andra är Medium Coeli.


ASCENDENTEN
(AC) är den punkten i horoskopet som ser ut att gå upp i öster när man föddes. Den sägs representera personers yttre, som andra ser honom/henne, vilket ögonblicksintryck
man ger, hur man verkar vara och hur man beter sig.


MEDIUM COELI
(MC) är den punkt som står högst på himlen. Den visar hur man uppfattar sig
själv, vilken bild man har av sin egen personlighet.


SOLEN
representerar ens andliga jag. Solen säger mycket om inställningen till livet, ens
karaktär och anlag. Det är solen som bestämmer vilket stjärntecken man är född i
(ex Jungfrun). Solen representerar också det manliga och faderliga.


MÅNEN
räknas som en planet i astrologin. Månen representerar känslolivet och den själsliga
sidan och även det kvinnliga och moderliga.

MERKURIUS
är den minsta planeten i solsystemet och befinner sig närmast solen. Merkurius
står för intellekt och tänkande.


VENUS
representerar kärlek, omsorg och ömhet och ses som en välgörare, som visar lycka
och framgång och även kreativitet.


MARS
står för aggression och olycksbringande men även för makt och styrka. Mars anses
även som konstruktivitetens planet.


JUPITER
är solsystemets största planet och räknas till lyckobringarna i horoskopet. Jupiter är expansionens planet.

SATURNUS
råder över känsla, plikt och ansvar och står även för personens konservativa kraft. Saturnus räknas till en svår planet och kan ställa till förtret, står även för pliktkänsla och bevarande.

URANUS
anses ha en positiv inverkan på upplevandet, insikt och känslor. Uranus står även för intuition på tänkandets plan.

NEPTUNUS
representerar fantasi, inspiration och drömmar.

PLUTO
skildras ofta som en farlig och olycksbringande, stora omvälvningar och dramatiska förändringar.

ZODIAKEN är en tänkt cirkel långt utanför solsystemet som bildar en bakgrund för alla planeterna. Zodiaken delas in i 12 stjärntecken.

*   *   *   *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

De fyra elementen är:

ELD symboliserar aktivitet, kraft, energi, och företagsamhet. Eldtecknen är utåtriktade i sin karaktär och brukar därför kallas för positiva.

JORD symboliserar det vardagsnära och materiella, konkreta och praktiska. Jordtecknen har en
mer inåtriktad karaktär och kallas därför negativa.

LUFT räknas som ett utåtriktat och positivt tecken och står för idéer, språk och kommunikation,
även kunskap, moral, lärdom och logik - allt som hör tänkandet till.

VATTEN symboliserar känslolivet från hat till kärlek, är också fruktsamhetens element, har
mycket att göra med vad som sker inom en, räknas därför som en negativt tecken.

De tre tillstånden är:

KARDINAL är det ledande som drar till sig andra, driver på, vill åt ett bestämt håll. Påskyndande,
intolerant och bestämt.

FAST är det oföränderliga, vill inte ändra på något, vill varken bestämma eller bestämmas över.
Ovilja till förändring är det typiska för det fasta.

RÖRLIG är det anpassningsbara som vill ha förändringar och har lätt att nästan viljelöst anpassa
sig efter andra. Det är följaren som lyder, letar och prövar allt nytt.

ELEMENT OCH TILLSTÅND:

Väduren              Eld              Kardinal
Oxen                  Jord             Fast
Tvillingarna          Luft             Rörlig
Kräftan               Vatten         Kardinal
Lejonet               Eld              Fast
Jungfrun              Jord            Rörlig
Vågen                 Luft            Kardinal
Skorpionen           Vatten        Fast
Skytten               Eld             Rörlig
Stenbocken          Jord           Kardinal
Vattumannen        Luft           Fast
Fiskarna               Vatten       Rörlig

*   *   *   *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

VAD ÄR ASTROLOGI? TROR DU PÅ DET?

Astrologin är ingen tro utan man ska betrakta det som ett språk, som hjälper till att förtydliga
och uttrycka förhållanden som är svåra att beskriva i ord. Ett verktyg man använder sig av, inte
en trosbekännelse

VAD KAN ASTROLOGIN GE DIG?

Astrologin hjälper dig att lära känna ditt verkliga jag, att nå ditt innersta väsen. De flesta finner
att den identiteten som horoskopet visar upp i stort sett bekräftar deras egna erfarenheter och
självkännedom. Det är ingen tillfällighet att de flesta människor hyser en instinktiv förkärlek för
det egna horoskopet - inklusive de svagheter som det kanske avslöjar. När du väl har identifierat
dina starka och svaga sidor, får du mycket lättare att styra den personliga utveckling.

MODERN ASTROLOGI

När man talar om astrologi brukar man oftast syfta på den typ av horoskop som finns i
dags- och veckotidningar. Ingenting kan vara felaktigare, eftersom astrologin är en
mångtusenårig vetenskap, långt mer komplex och sofistikerad än vad dessa tidningsspalter
antyder.

Det tecknet man sägs vara född i, så kallade soltecknet, är bara en av många faktorer som det
verkliga horoskopet består av.

Astrologins samlade visdom och innersta hemligheter har i tusentals år varit förbehållna en sluten
krets, som noga slagit vakt om sin kunskap. Modern astrologi gör den tillgänglig för alla.

ASTROLOGISKA UTRÄKNINGAR MED HJÄLP AV DATORER

För att göra astrologiska uträkningar utan data krävs mycket goda matematiska kunskaper. De
långa och komplicerade uträkningarna är kanske den främsta orsaken till att astrologin varit
svårtillgänglig. Med hjälp av datorer kan man ta fram samtliga värden, vilket också ökar tillförlitligheten då felräkningar och felkällor elimineras. I astrologiska tabeller hittar man oftast endast uppgifter från den första och femtonde varje månad. Men med hjälp av datorer får men
en enorm noggrannhet (ligger inom några sekunder av en grad).

ASTROLOGINS UTVECKLING

Det är nog ingen överdrift att säga att astrologens yrke hör till världens äldsta. För 20 000 år sedan fick människorna upp ögonen för solen och månens påverkan för ebb och flod. Men det
är dock skillnad på att observera himlafenomen och att tolka dem som inverkande på människoliv.
Den äldsta hittills kända dokumentet på astrologiskt tänkande dyker inte upp förrän omkring
2 400 år före Kristus.

I mitten på 1500-talet deklarerade Kopernikus att solen var planeternas centrum och inte jorden,
vilket man tidigare trott. Detta var ett oerhört påstående som innebar att jorden inte var det
centrum man tidigare trott. Kyrkan rasade och censurerade, men kunskapen spred sig som
en löpeld.

______________________________________________________________________

(tillbaka till avida-astrologi.com)